English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги
Агрометеорологічне моделювання
     

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ


Тел. 06-92-54 31 50E-mail: mb_uhmi@stel.sebastopol.ua

МОРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ (м. Севастополь)

МВ УкрНДГМІ
А/с 101
вул. Радянська, 61
м. Севастополь
99011

Директор - Ільїн Юрій Павлович

Морське відділення УкрНДГМІ є головним науково-методичним та інформаційно-аналітичним закладом морської мережі Державної гідрометслужби України. Фонди відділення (філія Національного галузевого архіву Держгідромету) і створені на їхній основі комп’ютерні бази даних та ГІС постійно поповнюються даними спостережень з берегових гідрометстанцій та регіональних обсерваторій. Деякі з цих виробничо-оперативних закладів виконують систематичні спостереження за фізичними та хімічними параметрами морського середовища прибережної смуги, маючи власні малотонажні судна. Морське відділення УкрНДГМІ також володіє таким судном. Це дослідницький катер "Порив", який використовується для систематичних експедиційних досліджень гідрологічного і гідрохімічного стану (включаючи забруднення вод та донних відкладів) Севастопольських бухт та узмор’я за програмами державного моніторингу якості морського довкілля.


Дослідницький катер "Порив" МВ УкрНДГМІ

Головні напрямки досліджень МВ УкрНДГМІ:

1. Кліматологія морських процесів та діагноз забруднення середовища Азово-Чорноморського басейну:

вивчення багаторічних тенденцій (циклів та трендів) мінливості інтегральних показників інтенсивності циркуляції та параметрів структури морських вод;

пошук кількісних зв’язків між кліматологічними параметрами морського середовища та головними факторами, які на них впливають (компоненти водного, теплового та сольового балансів, глобальні та регіональні метеорологічні показники, евтрофікація тощо);

діагноз сучасного стану антропогенного забруднення морського довкілля та виявлення його тенденцій у зв’язку зі змінами соціально-економічних показників у прибережній смузі морів;

2. Удосконалення системи морського гідрометеорологічного забезпечення господарства та оптимізація морських гідрометеорологічних і екологічних спостережень:

пошук оптимальних схем океанографічних та екологічних спостережень, які відповідають сучасному рівню знань про фізичні, хімічні та біологічні процеси у морському довкіллі, а також розташуванню "вікових" розрізів та станцій морських гідрометеорологічних спостережень;

впровадження сучасного обладнання та вдосконалення методичної бази морських гідрометеорологічних досліджень;

створення регулярних інформаційних матеріалів та довідникових посібників для важливих регіонів та галузей морської діяльності;

удосконалення систем передачі та обміну інформацією та гідрометеорологічного забезпечення користувачів;

3. Розробка та впровадження методів коротко- та довгострокового прогнозування основних показників стану морського середовища:

пошук та аналіз можливостей сучасних стандартизованих методів та моделей чисельних розрахунків та прогнозів основних параметрів морського середовища;

розробка регіональних моделей та методів морських розрахунків та прогнозів на базі накопичених рядів спостережень;

створення "дружнього" комп’ютерного інтерфейсу складних прогностичних розрахунків для впровадження створених методів у практику морських прогностичних установ;

4. Створення інтегрованих баз даних та ГІС щодо гідрометеорології, гідрохімії та забруднення Азово-Чорноморського басейну:

"археологія та порятунок" (занесення на комп’ютерні носії) історичних даних спостережень та стандартизація форматів гідрометеорологічних та екологічних баз даних;

розробка зручних спеціалізованих систем управління базами даних на основі сучасних комп’ютерних засобів;

удосконалення та автоматизація систем обробки та аналізу гідрометеорологічної та екологічної інформації;

створення діючих макетів спеціалізованих географічних інформаційних систем (ГІС), інтегрованих з базами даних, та розширення обсягу їхніх функцій щодо представлення та аналізу інформації;

Впровадження результатів досліджень МВ УкрНДГМІ здійснюється, головним чином, за рішенням замовника держбюджетних науково-дослідних робіт – Державної гідрометеорологічної служби України (у тому числі – щорічники ДВК, огляди забруднення морських вод, матеріали до Національних доповідей, матеріали щодо гідрометеорологічного та гідрохімічного режиму морів та гирлових ділянок річок). Результати контрактних досліджень та госпдоговірних робіт втілюються у вигляді звітів та довідок для проектування морських гідротехнічних споруд, облаштування морських нафто-газових родовищ та будівництва терміналів і трубопроводів. Довідки про стан забруднення стічних вод, природних та штучних водних об’єктів та атмосферного повітря надаються установам-замовникам на договірних засадах, керівним та контролюючим державним органам - безкоштовно. Методи прогнозу вітрового хвилювання, рівня моря та течій, програмне забезпечення обробки та відтворення даних спостережень впроваджуються у оперативно-виробничих і прогностичних установах морської мережі Держгідромету України.

Лабораторія гідрометеорології моря (ЛГМ)

Завідувач ЛГМ – Фомін Володимир Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, досвідчений фахівець у галузі розробки та використання чисельних моделей морських систем та процесів. Провідний спеціаліст – Репетін Леонід Наумович, досвідчений фахівець з морської гідрометеорології з багаторічним досвідом експедиційних океанографічних робіт у океанах і морях на суднах Гідрометслужби та Академії Наук.

Наукові інтереси лабораторії зосереджені на дослідженнях гідрологічного і метеорологічного режимів Азово-Чорноморського басейну, багаторічної мінливості системи циркуляції та фізичних властивостей морських вод, веде узагальнення та аналіз поточної інформації, яка надходить з мережі морських гідрометеорологічних спостережень. Розробляються методологічні основи та питання оптимізації цих спостережень. На основі фондів інституту, які вміщують дані спостережень з кінця 19-го сторіччя, створено інтегровану комп’ютерну базу океанографічних даних АЧБ, найбільш повну серед тих, що є в Україні. Для аналізу та представлення інформації розроблено макет та першу версію ГІС "Гідрометеорологія та гідрохімія Чорного і Азовського морів". Лабораторія також організує та проводить регіональні експедиційні дослідження Севастопольських бухт та прибережної смуги півдня Криму.

Одним з найважливіших напрямів роботи ЛГМ є розробка та втілення у оперативну практику сучасних чисельних методів морських гідрологічних розрахунків та прогнозів. Задля цього здійснюється доведення визнаних та випробуваних математичних моделей гідрометеорологічних процесів (таких як вітрове хвилювання, прибережні течії, неперіодичні коливання рівня моря) до рівня, який дозволяє працювати з ними фахівцям-прогнозистам в умовах оперативного підрозділу. Завершені роботи щодо пристосування міжнародних чисельних моделей WAM і SWAN до завдань діагнозу і прогнозу морського хвилювання. Розроблено моделі розрахунку і прогнозу рівня моря, течій та транспорту речовин у прибережних і шельфових водах Чорного і Азовського морів.

Лабораторія прибережної смуги та річкових гирл (ЛПСРГ)

Роботою ЛПСРГ керує директор МВ Ільїн Юрій Павлович, к.ф-м.н, с.н.с., фахівець у галузях фізичної океанографії, супутникового дистанційного зондування морського довкілля, інтеграції різних видів інформації у дослідженнях моря і прибережної смуги. Провідний фахівець з гирлової тематики – Міньковська Роза Яківна, кандидат географічних наук.

Лабораторія є єдиним спеціалізованим науковим підрозділом в Україні, який займається дослідженнями та моніторингом екологічного стану гирлових ділянок річок, що впадають до Чорного та Азовського морів. Гирлова океанографія має ряд специфічних напрямків, такі як дослідження водо-, соле- та теплообміну між рікою та морем, обміну забруднюючими речовинами, проникнення морських вод у дельти, динаміка процесів у прибережних акваторіях моря, очищення вод в естуаріях та дельтах тощо. Інформація безперервних спостережень, яка систематично надходить із стаціонарних пунктів Гідрометслужби у гирлах річок та естуаріях, а також спеціальні спостереження, виконані лабораторією, аналізуються та вводяться у банк даних річкових гирл, який містить інформацію про стік річок, фізичні та хімічні показники якості вод естуаріїв та прилеглих ділянок моря, вміст завислих речовин та техногенних забруднювачів і т. ін. Проблеми вивчення процесів у прибережній смузі та екологічного моніторингу АЧБ неможливо розв’язати без постійного врахування впливу великих та малих річок на морське середовище.

Лабораторія хімії моря (ЛХМ)

Завідувач ЛХМ – Рябінін Анатолій Іванович, кандидат хімічних наук, с.н.с., відомий учений з багатолітнім досвідом у галузі морської гідрохімії, вивчення забруднення вод та атмосферного повітря. Провідні фахівці – Клименко Наталія Петрівна, Шибаєва Світлана Анатоліївна, Мальченко Юрій Анатолійович.

ЛХМ – один з найкращих моніторингових підрозділів з гідрохімії моря серед існуючих в Україні та Росії в Азово-Чорноморському басейні. В 1996 р. сертифікат якості Держстандарту України за № 1 по м. Севастополю було вручено лабораторії хімії моря МВ УкрНДГМІ, яка першою з причорноморських лабораторій Криму отримала вищу оцінку - як аналітичного центру з визначення якості морських вод на відповідному сучасному рівні. Цей підрозділ, окрім узагальнення інформації про хімічний стан та забруднення морських вод, що надходить з мережі станцій, веде власні моніторингові спостереження за якістю повітря, морської та прісної води в Севастополі та Криму за багатьма хімічними показниками, серед яких – розчинений у воді кисень, біогени, нафтопродукти, пестициди, важкі метали, окисли вуглецю та азоту у повітрі, радіонукліди тощо. Лабораторія готує розділи до національних доповідей про стан довкілля, видає щорічні огляди забруднень моря, публікує довідникові монографії, що широко використовуються відповідними закладами та установами.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Морського відділення УкрНДГМІ (раніше – Басейнова гідрометеорологічна обсерваторія Чорного та Азовського морів, Лабораторія південних морів ДОІН, Севастопольське відділення ДОІН)

1. Гидрометеорологический справочник Азовского моря / Под ред. А.А.Аксенова. - Л.: Гидрометеоиздат, 1962. - 856 с.
2. Цурикова А.П., Шульгина Е.Ф. Гидрохимия Азовского моря. - Л.: Гидрометеоиздат, 1964. - 257 с.
3. Атлас волнения и ветра Черного моря / Под ред. Г.В.Ржеплинского. - Л.: Гидрометеоиздат, 1969. - 111 с.
4. Сборники работ Бассейновой гидрометеорологической обсерватории Черного и Азовского морей / Под ред. А.И.Симонова. Вып. 1-8, 1962-1969.
5. Сборники работ Лаборатории южных морей /Под ред. А.И.Симонова. Вып. 9-11, 1970-1972.
6. Справочник по гидрометеорологическому режиму морей и устьев рек СССР. Часть I. Основные гидрологические характеристики. Том 4: Черное море. Вып. 1: Прибрежная зона. - Киев, 1970.
7. Справочник по гидрологическому режиму морей и устьев рек СССР. Часть 1. Основные гидрологические характеристики. Том 4: Черное море. Вып. 2: Дунайская и Днепро-Бугская устьевые области. - Киев, 1971.
8. Справочник по климату Черного моря / Под ред. А.И.Соркиной. - М.: Гидрометеоиздат, 1974. - 405 с.
9. Каталог обобщенных данных о температуре воды северо-западной части Черного моря. - Севастополь, СО ГОИН, 1977. - 27 с.
10. Каталог обобщенных данных о солености северо-западной части Черного моря. - Севастополь, СО ГОИН, 1977. - 24 с.
11. Осипов Ю.С., Рябинин А.И. Научно-технический прогресс и окружающая среда. - Киев: Об-во “Знание”, 1979. - 19 с.
12. Жиляев А.П., Есин Н.В. и др. Абразивный процесс на морском берегу. - Л.: Гидрометеоиздат, 1980. - 200 с.
13. Гидpометеоpологические условия шельфовой зоны моpей СССP. - Том. 4. Черное моpе / Под. pед. Б. Х. Глуховского и др. - Л.: Гидpометеоиздат, 1986. - 100 с.
14. Статистические характеристики термохалинной структуры вод Черного моря /Под ред. Э.Н.Альтмана. - Севастополь, СО ГОИН, 1987. - 302 с.
15. Типовые поля ветра и волнения Черного моря /Под ред. Э.Н.Альтмана и Г.В. Матушевского. - Севастополь, СО ГОИН, 1987. - 116 с.
16. Альтман Э.Н., Гертман И.Ф., Голубева З.А. Климатические поля солености и температуры воды Черного моря. - Севастополь, СО ГОИН, 1987. - 110 с.
17. Губанов В.И., Рябинин А.И. Современный гидрохимический режим Эгейского моря. - М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1988. - 174 с.
18. Рябинин А.И., Кравец В.Н. Современное состояние сероводородной зоны Черного моря (1960-1986 годы). - М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1989. - 232 с.
19. Симов В.Г. Гидрология устьев рек Азовского моря. - М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1989. - 328 с.
20. Каталог наблюдений над уровнем Черного и Азовского морей. - Севастополь, СО ГОИН, 1990. - 269 с.
21. Труды ГОИН. Выпуски 132, 145, 153, 158, 176, 180, 189.
22. Дегтерев А.Х., Рябинин А.И., Филиппов Е.М. Ядерно-физические исследования в океанографии. - М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1991. - 279 с.
23. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Том IV. Черное море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия / Под ред. А.И. Симонова, Э.Н. Альтмана. - С.-Пб.: Гидрометеоиздат, 1991. - 429 с.
24. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Том IV. Черное море. Вып. 2. Гидрохимические условия и океанологические основы биологической продуктивности / Под ред. А.И. Симонова, А.И. Рябинина, Д.Е. Гершановича. - С.-Пб.: Гидрометеоиздат, 1992. - 219 с.
25. Дегтерев А.Х., Еремеева Л.В., Рябинин А.И. Экология потепления. - М.: Гидрометеоиздат, Моск. отд-ние, 1992. - 80 с.
26. Губанов В.И., Монина Т.Л., Андрющенко Б.Ф., Рябинин А.И., Сотникова А.Г., Шибаева С.А. Гидрохимические условия и состояние загрязнения вод Днепро-Бугского лимана. – В сб.: «Исследования шельфовой зоны Азово-Черноморского бассейна». - Севастополь: МГИ НАН Украины, 1995. – С. 55-64.
27. Рябинин А.И., Губанов В.И., Салтыкова Л.В., Зац В.И. Химический состав атмосферных осадков в районе Севастополя в 1993 году. – В сб.: «Комплексные экологические исследования Черного моря». – Севастополь: МГИ НАН Украины, 1995. – С. 96-103.
28. Гидрометеорология и гидрохимия морей. Том IV. Черное море. Вып. 3. Современное состояние загрязнения вод Черного моря / Под ред. А.И. Симонова, А.И. Рябинина. - Севастополь: “ЭКОСИ-Гидрофизика, 1996. - 232 с.
29. Рябинин А.И., Тимченко И.Е., Васечкина Е.Ф., Игумнова Е.М., Ярин В.Д., Шибаева С.А. Прогнозирование распределения растворенного кислорода в Азовском море с применением эмпирических ортогональных функций. - Метеорология и гидрология, № 11, 1996.-С.64-69.
30. Миньковская Р.Я. Оценка выноса нефтяных углеводородов речными водами. – В сб.: «Диагноз состояния среды прибрежных и шельфовых зон Черного моря». - Севастополь: МГИ НАН Украины, 1996. – С. 82-91.
31. Симов В.Г. К вопросу о методах расчёта выноса загрязняющих веществ в море с речным стоком. – Тр. УкрНИГМИ, вып. 246, 1998. – С. 174-182.
32. Миньковская Р.Я., Демидов А.Н. Методика расчета обмена через двухмерные обменные проливы на примере теплообмена. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа». - Севастополь: «ЭКОСИ-Гидрофизика», 1999.
33. Губанов В.И., Рябинин А.И., Симов В.Г. Экспертная оценка баланса нефтепродуктов в Черном море. - Труды УкрНИГМИ, вып. 247, 1999. - С. 233-242.
34. Kanivets V.V., Voitsekhovitch O.V., Simov V.G., Golubeva Z.A. The post-Chernobyl budget of 137Cs and 90Sr in the Black Sea. – Journal of Environmental Radioactivity, Vol. 43, 1999. – pp. 121-135.
35. Дьяков Н.Н., Горбач С.Б., Тимошенко Т.Ю. Тенденции многолетних изменений ледовых условий Азовского моря. - Труды УкрНИГМИ, вып. 247, 1999. - С. 244-249.
36. Кравец В.Н., Губанов В.И. Структура сероводорода в Черном море в условиях усиленного и ослабленного антропогенного пресса. - Экология моря, № 51, 2000. - С. 91-95.
37. Жунько Л.М., Иванов В.А., Ильин Ю.П., Овсяный Е.И., Романов А.С. Система экологического мониторинга морской среды Севастопольского региона: обоснование и организационная концепция. – В сб.: "Глобальная система наблюдений Черного моря. Фундаментальные и прикладные аспекты", Севастополь, 2000. - С. 109-118.
38. Овсяный Е.И., Кемп Р.Б., Репетин Л.Н., Романов А.С. Гидролого-гидрохимический режим Севастопольской бухты в условиях антропогенного воздействия (по наблюдениям 1998-1999 гг.). - В сб.: "Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа", Севастополь, 2000. - С. 79-103.
39. Рябинин А.И., Салтыкова Л.В., Клименко Н.П., Нестерова И.П., Мальченко Ю.А., Жук Л.И. Микрокомпонентный состав атмосферных осадков в районе г. Севастополя.- Труды УкрНИГМИ, вып. 248, 2000. - С. 172-181.
40. Ильин Ю.П., Клименко Н.П., Рябинин А.И., Шибаева С.А. Техногенное загрязнение вод прибрежных районов Черного и Азовского морей в период 1990-1999 гг. - Труды УкрНИГМИ, вып. 248, 2000. - С. 182-189.
41. Горячкин Ю.Н., Липченко М.М. О количестве атмосферных осадков, выпадающих на поверхность Черного моря. - Труды УкрНИГМИ, вып. 248, 2000. - С. 221-227.
42. Ильин Ю.П., Репетин Л.Н., Романов А.С., Губарь Г.А. Океанографические исследования прибрежной зоны Южного берега Крыма с применением современных технологий судовых и спутниковых измерений. - Труды УкрНИГМИ, вып. 248, 2000. - С. 228-241.
43. Дьяков Н.Н., Фомин В.В. Межгодовые колебания уровня Азовского моря. - Труды УкрНИГМИ, вып. 248, 2000. - С. 248-253.
44. Дьяков Н.Н., Фомин В.В., Горбач С.Б. Ледовый режим Азовского моря в суровые зимы. - Труды УкрНИГМИ, вып. 248, 2000. - С. 254-258.
45. Губанов В.И., Мальченко Ю.А., Клименко Н.П., Рябинин А.И. Нефтепродукты и взвешенные вещества в водах западной части Черного моря в 1998 г. - Экология моря, № 55, 2001. - С. 69-72.
46. Миньковская Р.Я., Ильин Ю.П., Демидов А.Н. Вынос биогенных веществ в Черное море с речным стоком. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа».- Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2001. - С. 114-118.
47. Хоролич Н.Г., Дегтерев А.Х. Спектрально-корреляционный анализ течений по данным измерений на автономных буйковых станциях. - В сб.: «Системы контроля окружающей среды». - Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2001. – С. 108-111.
48. Дегтерев А.Х., Рябинин А.И., Салтыкова Л.В., Шибаева С.А., Дегтерева Л.Н. Элементный состав донных отложений в северо-восточной части Черного моря. - В сб.: «Системы контроля окружающей среды». - Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2001. – С.112-115.
49. Горячкин Ю.Н., Репетин Л.Н., Фомичева Л.А. Изменчивость уровня Черного моря в прибрежной зоне юго-западной части Крыма. - Труды УкрНИГМИ, вып. 249, 2001. – С. 236-245.
50. Фомин В.В. Численная модель циркуляции вод Азовского моря. - Труды УкрНИГМИ, вып. 249, 2001. – С. 246-255.
51. Карпенко В.А., Торовец А.Г., Севриков В.В., Шибаева С.А. Мониторинг и защита гидросферы. Ч. III. Повышение эффективности защиты гидросферы для предупреждения чрезвычайных ситуаций. - Уч. пособие для вузов. Том 1. Изд-во СевНТУ, 2001. - 400 с.
52. Карпенко В.А., Торовец А.Г., Севриков В.В., Шибаева С.А. Мониторинг и защита гидросферы. Ч. I.Совершенствование мониторинга техногенноопасных процессов в гидросфере. - Уч. пособие для вузов. Том 2. Изд-во СевНТУ, 2002. - 436 с.
53. Рябинин А.И., Шибаева С.А. Инструментальные методы анализа в экологии. - Уч. пособие для вузов. Изд. центр СИЯЭиП, 2002. - 168 с.
54. Рябинин А.И., Мальченко Ю.А., Боброва С.А. Климатическая изменчивость режима растворенного кислорода и неорганических форм азота в северо-западной части Черного моря. - Труды УкрНИГМИ, вып. 250, 2002. – С. 310-320.
55. Дьяков Н.Н., Фомин В.В. Синоптические условия возникновения аномальных колебаний уровня Азовского моря. - Труды УкрНИГМИ, вып. 250, 2002.– С. 332-341.
56. Горячкин Ю.Н., Иванов В.А., Репетин Л.Н., Хмара Т.В. Сейши в Севастопольской бухте. - Труды УкрНИГМИ, вып. 250, 2002. – С.342-353.
57. Кравец В.Н. Многолетняя изменчивость и оценка баланса сероводорода в Черном море. - Труды УкрНИГМИ, вып. 250, 2002. - С. 354-363.
58. Репетин Л.Н., Гордина А.Д., Павлова Е.В., Романов А.С., Овсяный Е.И. Влияние океанографических факторов на экологическое состояние Севастопольской бухты (Черное море). - Морской гидрофизический журнал, № 3, 2003. – С.66-80.
59. Иванов В.А., Михайлова Э.Н., Репетин Л.Н., Шапиро Н.Б. Модель Севастопольской бухты. Воспроизведение вертикальной структуры полей температуры и солености в 1997-1999 гг. - Морской гидрофизический журнал, № 4, 2003. – С. 15-35.
60. Пухтяр Л.Д., Ильин Ю.П., Белокопытов В.Н. Сезонная и пространственная изменчивость термохалинной структуры вод Каркинитского залива.- В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 8. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2003. – С. 48-63.
61. Ильин Ю.П. Долгопериодные изменения водообмена между Черным и Эгейским морями в рамках крупномасштабной бокс-модели. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 8. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2003. – С. 144-151.
62. Рябинин А.И., Шибаева С.А., Орадовский С.Г. Редкие элементы в донных отложениях северо-восточного региона Черного моря.- В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 8. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2003. – С. 74-83.
63. Липченко А.Е., Жидкова Л.Б., Рябинин А.И., Шакалова Е.С. Мониторинг атмосферных осадков по водородному показателю (рН) в г.Севастополе в 2000-2003 гг. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 8. – Севастополь: МГИ и ОФИнБЮМ НАНУ, 2003. – С.69-73.
64. Мезенцева И.В., Чайкина А.В., Клименко Н.П. Современный уровень загрязнения вод акватории Балаклавской бухты. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 8. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2003. – С. 115-118.
65. Фомин В.В., Дьяков Н.Н. Ветровое волнение и транспорт наносов в Азовском море. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 8. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2003. – С. 175-181.
66. Ilyin Y.P., Lemeshko E.M., Zervakis V. Water exchange in the Black and Aegean seas system based on the joint assessment of water and salt budgets. - In: A.Yilmaz (ed.) “Oceanography of Eastern Mediterranean and Black Sea. Similarities and Differences of Two Interconnected Basins. – TUBITAK Publishers, Ankara/Turkey, 2003. – pp. 105-111.
67. Lemeshko E.M., Stanichny S.V., Hopkins T.S., Zervakis V., Ilyin Y.P., Soloviev D.M. Effects of the Black Sea water manifestation in the North Aegean Sea. - In: A.Yilmaz (ed.) “Oceanography of Eastern Mediterranean and Black Sea. Similarities and Differences of Two Interconnected Basins. – TUBITAK Publishers, Ankara/Turkey, 2003. – pp. 112-118.
68. Ильин Ю.П., Репетин Л.Н. Система морских наблюдений гидрометслужбы Украины на пути интеграции в “Black Sea GOOS”. – В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 2(7).- Севастополь, 2003 – С. 18-30.
69. Ильин Ю.П., Фомин В.В., Репетин Л.Н. Гидрометеорологическое обеспечение морских отраслей хозяйства Украины. – В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 2(7).- Севастополь, 2003. – С. 31-40.
70. Репетин Л.Н., Белокопытов В.Н., Липченко М.М. Ветры и волнение в прибрежной зоне юго-западной части Крыма. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 9.- Севастополь, 2003. – С. 13-28.
71. Еремеев В.Н., Иванов В.А., Ильин Ю.П. Океанографические условия и экологические проблемы Керченского пролива. - Морской экологический журнал, т. II, № 3, 2003. – С. 27-40.
72. Ильин Ю.П., Рябинин А.И., Мальченко Ю.А., Боброва С.А., Салтыкова Л.В. Содержание и изменчивость тяжелых металлов и других микроэлементов в поверхностных и подземных водах Крыма. - Труды УкрНИГМИ, вып. 252, 2003. – С. 66-72.
73. Шибаева С.А., Рябинин А.И., Ломакин П.Д. Гидрохимические условия прибрежных вод Азовского моря в 2001-2002 гг. - Труды УкрНИГМИ, вып. 252, 2003. – С. 73-79.
74. Зуев Г.В., Репетин Л.Н., Гуцал Д.К., Мельникова Е.Б., Пустоварова Н.И. Влияние температуры воды на выживание молоди и формирование промыслового запаса черноморского шпрота sprattus phalericus (risso) (pisces:clupeidae). - Морской экологический журнал, т. III, № 2, 2004. – С. 45-53.
75. Горбач С.Б., Иванов В.А., Дьяков Н.Н., Фомин В.В. Современный режим атмосферных осадков Азовского моря. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 10. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2004. – С. 27-33.
76. Фомин В.В., Иванов В.А. Численное моделирование ветрового волнения в районе острова Коса Тузла. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 10. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2004. – С. 233-242.
77. Рябинин А.И., Шибаева С.А., Орадовский С.Г. Некоторые макро- и микроэлементы в донных отложениях северо-восточного региона Черного моря. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 10. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2004. – С. 149-160.
78. Хоролич Н.Г. Полуспектральная модель генерации скорости течений и уровня на шельфе взаимосвязанными полями ветра и атмосферного давления. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 10. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2004. – С. 278-290.
79. Фомин В.В., Алексеев Д.В., Иванча Е.В., Черкесов Л.В. Исследование гидродинамических полей в северо-западной части Черного моря, возникающих при прохождении циклона. - Допов(д( Нац(онально( Академ(( наук Укра(ни, №5, 2004. – С.137–142.
80. Fomin V.V, Alekseev D.V, Cherkesov L.V, Ivancha E.V, Ivanov V.A. Waves and currents caused by the cyclone moving over the black sea north-western shelf. – In: “30th Pacem in Maribus” Conference Proceedings. – Kiev, Ukraine, 2004. – P.470-477.
81. Yurkova I.Y., Ilyin Y.P. Simulation of the nutrient load to the Dnieper-Bug estuary, Ukraine. – In: “30th Pacem in Maribus” Conference Proceedings. – Kiev, Ukraine, 2004. – P.361-369.
82. Ilyin Y.P., Belokopytov V.N., Lemeshko E.M., Stanichniy S.V. Physical oceanography studies. - In: “Marine Environmental Assessment of the Black Sea”. – IAEA, Vienna, Austria, 2004. – pp. 43-72.
83. Gubanov V.I., Ryabinin A.I., Malchenko Y.A. Petroleum hydrocarbons and suspended matter in water. - In: “Marine Environmental Assessment of the Black Sea”. – IAEA, Vienna, Austria, 2004. – pp. 176-182.
84. Yankovsky A.E., Lemeshko E.M., Ilyin Y.P. The influence of shelfbreak forcing on the alongshelf penetration of the Danube buoyant water, Black Sea. - Continental Shelf Research, 24, 2004. – pp. 1083-1098.
85. Горячкин Ю.Н., Иванов В.А., Репетин Л.Н. Гидрометеорологические условия Феодосийского залива. - Препринт МГИ НАН Украины. – Севастополь, 2004. – 64 с.
86. Ильин Ю.П., Белокопытов В.Н. Сезонная и межгодовая изменчивость параметров холодного промежуточного слоя в области Севастопольского антициклонического круговорота. - В сб. «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 12. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2005. – С. 29-41.
87. Миньковская Р.Я., Ильин Ю.П. Вынос растворенных биогенных веществ в Черное море со стоком Килийского рукава р. Дунай. – В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 12. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2005. – С. 155-166.
88. Репетин Л.Н., Ильин Ю.П., Зима В.В., Долотов В.В. Экспериментальная автоматизированная система гидрометеорологических измерений и обработки данных для береговых станций. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 12. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2005. – С. 506-524.
89. Артеменко В.М., Ильин Ю.П., Кучеренко В.С., Рябинин А.И., Боброва С.А., Гуцалюк А.Н., Мальченко Ю.А., Салтыкова Л.В. Гидрохимический режим и микроэлементный состав вод Чернореченского водохранилища в 1991-2004 гг. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 12. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2005. – С. 129-148.
90. Иванов В.А., Репетин Л.Н., Мальченко Ю.А. Климатические изменения гидрометеорологических и гидрохимических условий прибрежной зоны Ялты. Препринт.–Севастополь: Экоси-Гидрофизика, 2005 -164 с.
91. Фомин В.В. Численная модель ветровых течений в мелководном бассейне, учитывающая ветровое волнение. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 12. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2005. – С. 353-368.
92. Репетин Л.Н., Долотов В.В., ЛипченкоА.Е., Липченко М.М. Метод расчета количества атмосферных осадков и растворенных химических веществ, выпадающих на акваторию черного моря, на основе данных натурных измерений и оперативной интернет-информации. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 12. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2005. - С. 484-497.
93. Зима В.В , Репетин Л.Н. Опыт цифровой регистрации измерений уровня моря на основе стандартной поплавковой системы "СУМ" гидрометстанции Севастополь. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 12. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2005. – С. 498-505.
94. Рябинин А.И., Мальченко Ю.А., Шибаева С.А. О ресурсах урана, тория, церия, самария и европия в шельфовой зоне у южного Крыма и их извлечении. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 12. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2005. – С.252-261
95. Мезенцева И.В. Загрязняющие органические вещества в верхнем слое морских донных отложений по результатам мониторинга на морской сети гидрометеорологической службы Украины. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 12. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2005. – С.262-267
96. Чайкина А.В., Холопцев А.В. Особенности гидрохимического состава атмосферных осадков летнего периода 2004г. в районе пос.Кацивели (Южный берег Крыма). - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 12. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2005. – С.215-219
97. Хоролич Н.Г. Генерация чисто дрейфового и бароградиентного полных потоков в море взаимосвязанными полями ветра и атмосферного давления. - В сб.: «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа», вып. 12. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2005. – С. 429-443
98. Фомин В.В., Иванча Е.В., Алексеев Д.В. Влияние течений на локальные поля загрязнений в северо-западной части Черного моря, вызываемых циклоном. - Доповіді НАН України. – 2005. – № 6. – С.116–122.
99. Фомин В.В., Шульга Т.Я. Исследование свободных и вынужденных волн в озере Донузлав. Доповіді НАН України. – 2005. – № 8. – С. 116–120.
100. Алексеев Д.В., Иванча Е.В., Иванов В.А., Фомин В.В., Черкесов Л.В. Моделирование эволюции волновых полей в районе северо-западного шельфа Черного моря при прохождении циклона. - Морской гидрофизический журнал. – 2005. – № 1. –С.42–54.
101. Фомин В.В., Репетин Л.Н. Расчет ветровых течений и распространения примесей. в Балаклавской бухте с использованием численной гидродинамической модели. - Морской гидрофизический журнал. - 2005.– № 4. - С. 43-58.
102. Иванов В.А., Фомин В.В., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Математическое моделирование баротропных волн в озере Донузлав. - Морской гидрофизический журнал. – 2005. – №5. – С. 3–10.
103. Рябинин А.И., Мальченко Ю.А., Боброва С.А., Салтыкова Л.В. Микроэлементный состав природных вод Крыма. - Морской гидрофизический журнал. – 2005. - № 5. – С. 35-46
104. Алексеев Д.В., Иванов В.А., Иванча Е.В., Фомин В.В., Черкесов Л.В. Исследование трансформации локальных областей загрязнения в северо-западном районе Черного моря при движении циклона. - Морской гидрофизический журнал. – 2005. – № 6. – C. 17-27.
© УкрГМІ 2022вгору