English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада
Агрометеорологічне моделювання
     

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

Відділ прикладної метеорології та кліматології
ВПМтаК

Відділ прикладної метеорології та кліматології створено у складі Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України наказом директора від 1 липня 2018р., згідно з пропозицією вченої ради УкрГМІ і є його науковим підрозділом та правонаступником відділу синоптичної метеорології. Структурними підрозділами відділу є лабораторія прикладної метеорології та лабораторія прикладної кліматології. Завідувач відділу: к.геогр.н., ст.н.сп. Балабух Віра Олексіївна,

лабораторія прикладної метеорології підпорядковується завідувачу відділом
E-mail: Balabukh@uhmi.org.ua; Balabukh_Vira@ukr.net , тел. (044)-525-87-51;
факс: (044) 525-53-63; www.facebook.com/dsm.uhmi

Завідувач лабораторії прикладної кліматології:
к.ф.-м.н., ст.н.сп. Краковська Світлана Володимирівна,
E-mail: krasvit@ua.fm; тел. (044)-525-87-51; факс: (044) 525-53-63

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Стратегічною метою відділу прикладної метеорології та кліматології є забезпечення сучасними методичними та методологічними підходами дослідження впливу метеорологічних та кліматичних чинників на різні галузі економіки, навколишнє середовище, життєдіяльність людини та оцінки їхньої вразливості щодо зміни клімату. Для досягнення цієї мети ВПМтаК реалізує наступні завдання:

   1. Провадження наукової, науково-технічної, науково-експертної та інноваційної діяльності за пріоритетними напрямами наукової діяльності УкрГМІ у відповідності до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» в галузі прикладної метеорології та кліматології
   2. Інтеграція наукової, науково-технічної, науково-експертної та інноваційної діяльності шляхом співробітництва з закладами вищої освіти, науковими установами НАН України, національних галузевих академій наук, підприємствами різної форми власності, органами місцевого самоврядування, громадськими установами, зарубіжними науковими установами та комерційними структурами з метою розроблення та виконання пріоритетних наукових програм, проведення наукових досліджень, експериментальних розробок тощо на засадах поєднання кадрових, фінансових, технічних та організаційних ресурсів відповідно до законодавства.
   3. Впровадження результатів наукових досліджень в оперативні підрозділи ДСНС України та практику сторонніх організацій.

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

   1. Наукова компонента:
– ініціювання проектів нових науково-дослідних робіт за науковим напрямом відділу та проведення досліджень за темами фундаментальних і прикладних досліджень, що включені до тематичного плану виконання науково-дослідних робіт за кошти державного бюджету;
– ініціювання та проведення досліджень на підставі господарчих договорів зі створенню науково-технічної продукції чи надання науково-технічних послуг юридичним та фізичним особам;
– створення, як постійних, так і тимчасових творчих колективів науковців, аспірантів та студентів для вирішення конкретних задач в галузі гідрометеорології;
– пропагування досягнень відділу шляхом ініціювання та участі у проведенні наукових форумів, конференцій, семінарів, виставок; публікацій в журналах, що входять до науково-метричних баз даних та фахових журналах; висвітлення досягнень в засобах масової інформації тощо;
– своєчасне та якісне оформлення супроводжувальної документації виконання науково-дослідної роботи.
   2. Освітянська компонента:
– підготовка спеціалістів через з навчання в аспірантурі та співпрацю з вищими навчальними закладами і установами МОН України; керівництво студентською науковою роботою, практикою студентів, а також спільні публікації з освітянами.
– рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні висновки. Членство у спеціалізованих вчених, експертних радах, редколегіях наукових журналів.
   3. Науково-експертна компонента:
– науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади, місцевого самоврядування та ін.
– дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об’єктів експертизи, підготовка науково обґрунтованих експертних висновків
   4. Інноваційна та інтеграційна компонента:
– створення та реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності;
– розробка бізнес-пропозицій, встановлення ділових контактів з потенційними споживачами наукової та науково-технічної продукції, створеної науковцями лабораторії; створення спільних з іншими організаціями структур з впровадження результатів досліджень у практичне застосування;
– участь у розробленні та виконанні державних цільових програм економічного та соціального розвитку суспільства сумісно з іншими вищими навчальними закладами, науковим установами НАН України та національними галузевими науковими установами; проведення сумісних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок;
– впровадження в практику спільно створених інноваційних продуктів;
– участь у роботі сумісно створених структур, діяльність яких пов’язана з проведенням наукових досліджень, впровадженням розробок у суспільну практику; набуттям, охороною та захистом прав інтелектуальної власності тощо.

Відділ прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ є правопреємником відділу синоптичної метеорології, який було засновано у 1948 році. Протягом своєї майже 70 літньої історії він був і залишається одним із найбільш значимих науково-методичних підрозділів в області синоптичної метеорології, динамічної метеорології, прикладної метеорології та кліматології. Науковцями відділу було виконано більше 100 робіт лише по регіональній синоптиці, які стали методичною базою прогнозування погоди з різною завчасністю як в Україні так і в сусідніх державах.

Наукова діяльність відділу передбачає експериментальні та теоретичні дослідження метеорологічних умов, атмосферних явищ і процесів, їх впливу на різні види діяльності людини, господарські об’єкти, людину та навколишнє середовище; виявлення та оцінку регіональних проявів зміни клімату, небезпечних і стихійних метеорологічних явищ, атмосферних процесів та їхніх можливих змін на середньо - та довгострокову перспективу; оцінку впливу зміни клімату на економіку, навколишнє середовище, життєдіяльність людини. Отримані результати стали підгрунттям для розробки стратегій і планів адаптації до зміни клімату різних регіонів України та окремих галузей економіки, використовуються для обґрунтування кліматичної політики України в переговорному процесі. Важливим напрямком наукової діяльності відділу є розробка та вдосконалення методів і технологій аналізу та прогнозу небезпечних і стихійних метеорологічних явищ та погоди для території України, розвиток нових видів спеціалізованих прогнозів для забезпечення ними різних галузей економіки.

Співробітники ВПМтаК проводять також науково-експертну діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади, місцевого самоврядування. Вона передбачає дослідження, перевірку, аналіз та оцінку науково-технічного рівня об’єктів експертизи, підготовку науково обґрунтованих експертних висновків Так, лише у 2018 році науковцями відділу були підготовлені пропозиції щодо реалізації Україною нової міжнародної кліматичної політики до Парламентських слухань, пропозиції до проекту Закону «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» та до Стратегії розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні на період до 2030 року,експертний висновок щодо реалізації Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2015-2020рр

Відділ прикладної метеорології та кліматології співпрацює з навчальними закладами і установами Міністерства освіти і науки України, зокрема, здійснює керівництво студентською науковою роботою, практикою студентів, проводить викладацьку роботу, готує спільні публікації з освітянами. Співробітники відділу є членами спеціалізованої вченої ради КНУ ім.Т.Г.Шевченка, проводять рецензування та опонування дисертацій, наукових публікацій, готують відгуки та експертні висновки на наукові роботи, проводять тренінги для учителів та працюють із школярами.

Міжнародне наукове співробітництво також є важливим напрямом роботи ВПМтаК. Науковці відділу беруть участь у роботі міжнародних організацій, комісій, робочих груп, зокрема ,у роботі Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату та Кліматичній комісії Всесвітньої метеорологічної організації при Організації об’єднаних націй, Адаптаційному Комітеті Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН). Співробітник ВПМтаК є редактором-рецензентом Спеціального звіту МГЕЗК щодо Можливостей утримання глобального потепління в межах 1,5°C та провідним автором Шостого оцінювального звіту Першої робочої групи МГЕЗК.

Науковці ВПМтаК також беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах як в Україні, так і за кордоном; публікують наукові результати у фахових виданнях. За період з 2014 по 2018 рік підготовлено і опубліковано більше 80 наукових публікацій.

Відділ прикладної метеорології та кліматології проводить активну популяризацію наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ. Науковці ВПМтаК, взаємодіючи з засобами масової інформації в частині поширення гідрометеорологічної та кліматичної інформації, сприяють обізнаності населення щодо змін клімату, екстремальних та небезпечних умов погоди, метеорологічних і кліматичних прогнозів та інших результатів гідрометеодіяльності; підвищенню рівня знань і розуміння населенням та суб'єктами господарювання важливості і ефективності правильного реагування на отримання інформації про фактичний та прогнозований стан погодних умов та клімату у різних сферах економічної та суспільної діяльності. Так, лише за період з 2017 по 20.05 2019 надано біля 200 інтерв’ю радіо, телебаченню, друкованим виданням, в тому числі й Інтернет виданням.

Науковці ВПМтаК також організовують та беруть участь в просвітницьких заходах та акціях, пов’язаних зі зміною клімату, гідрометеорологічною діяльністю.


© УкрГМІ 2022вгору