English
Про Інститут | Наукові підрозділи | Аспірантура | Публікації | Державні закупівлі | Платні послуги | Спеціалізована рада | Репозиторій даних
Агрометеорологічне моделювання
     

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

Тел. 525-86-93E-mail: agro@uhmi.org.ua

ВІДДІЛ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дмитренко В.П.

Відділ агрометеорологічних досліджень організований 1953 р. на базі відділу агрометеорології Київської науково-дослідної геофізичної обсерваторії (1944-1953). Розвинув дослідження, започатковані у Київській метеорологічній обсерваторії 1885 р. та розгорнуті 1892 р. П.І.Броуновим, поглиблені Й.Й.Косоноговим, Б.І.Срезневським і експериментально розвинені у Бориспільській геофізичній обсерваторії.

На цей час у відділі працює 3 кандидати географічних наук (Грушка І.Г., Круківська А.В., Скорупський Б.В.). Завідувач відділом доктор географічних наук, професор Дмитренко Віталій Павлович.

Відділ агрометеорологічних досліджень створено для організації та здійснення цілеспрямованих фундаментальних і прикладних досліджень властивостей атмосфери та підстильної поверхні в агроекосистемах та впливу їх на стрижень, осередки, об’єкти цих систем і впровадження їх наслідків у гідрометеорологічне забезпечення сільськогосподарського виробництва та у галузі економіки України.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

Моделювання впливу агрометеорологічних факторів на формування урожаю сільськогосподарських культур, розвиток теорії та опрацювання методів оцінки і прогнозів урожайності, фенологічних, агрогідрологічних, несприятливих і стихійних гідрометеорологічних явищ тощо, гідрометеорологічне обґрунтування систем землеробства, агрофітотехнологій. Застосування наслідків досліджень у засобах агрометеорологічних стратегій адаптації;

Поглиблення наукових основ агрокліматології, агрогідрології та вивчення динамічності агрокліматичних і агрогідрологічних ресурсів за змінами та коливаннями клімату;

Опрацювання наукових основ завчасних міжсезонних оцінок агрометеорологічних умов;

Розвиток фізики підстильної поверхні агроекосистем, агроландшафтів;

Розвиток теорії і експериментальної бази гідрометеорологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва;

Розробка нових методів і засобів агрометеорологічних вимірювань.

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Вивчення фізичних, фізіологічних, екологічних механізмів та закономірностей впливу агрометеорологічних, агрогідрологічних і агрокліматичних факторів та умов і несприятливих гідрометеорологічних явищ, на стан, розвиток і продуктивність агрофітопопуляцій, агроекосистем, ґрунтових відмінностей, агроландшафтів та на діяльність об’єктів і окремих галузей сільськогосподарського виробництва;

Вивчення мікроклімату і фітоклімату ланів, сільськогосподарських угідь, інших агроекосистем, агроландшафтів, виявлення закономірностей їх впливу на об'єкти сільськогосподарського виробництва на суходолі, на зрошених та осушених землях, а також зворотних зв’язків;

Розробка нових і вдосконалення існуючих методів агрометеорологічних прогнозів, оцінок, рекомендацій, розрахунків і впровадження їх в практику агрометеорологічного забезпечення;

Вивчення закономірностей просторово-часового розподілу агрокліматичних та агрогідрологічних ресурсів, несприятливих агрометеорологічних явищ, складових радіаційного, теплового, водного балансів агроекосистем і їх змін в грунтово-кліматичних зонах України та залежності від них агрофітотехнологій, систем землеробства, галузей сільськогосподарського виробництва;

Розробка методології загального і спеціалізованого агрокліматичного та агрогідрологічного районування, оцінки таких умов та ресурсів з визначенням впливу несприятливих агрометеорологічних явищ опрацювання принципів і методів створення агрокліматичних довідників, атласів, рекомендацій тощо;

Розробка нових вимірювальних засобів, методів спостережень і обстежень агрометеорологічних об'єктів, явищ і процесів в наземних, авіаційних та космічних умовах;

Розробка інформаційних технологій, програмних засобів, засад автоматизації наукової, оперативної і режимної агрометеорологічної інформації;

Розробка принципів і методів агрометеорологічного забезпечення землеробства та методів оцінки його економічної ефективності.

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Відділ агрометеорологічних досліджень здійснює:
Розробку проектів перспективних та річних планів цілеспрямованих фундаментальних і прикладних науково-дослідних та інших робіт за напрямками своєї діяльності;

Розробку проектів перспективних та річних планів цілеспрямованих фундаментальних і прикладних науково-дослідних та інших робіт за напрямками своєї діяльності;

Агрометеорологічні, агрокліматичні та агрогідрологічні теоретичні, експериментальні, експедиційні дослідження, розробку пропозицій із основних напрямків їх розвитку, рекомендацій практичного використання наслідків виконаних робіт та їх впровадження;

Узагальнення наслідків власних досліджень, підготовку їх до друку;

Розробку діючих макетів засобів вимірювань, спостережень, обстежень, проектів систем обробки і узагальнення інформації;

Координацію науково-дослідних робіт з агрометеорології, агрокліматології і агрогідрології;

Проведення дискусій з наукових проблем агрометеорології, агрокліматології і агрогідрології;

Підвищення кваліфікації співробітників, підготовку наукових кадрів;

Популяризацію і пропаганду досягнень гідрометеорологічної науки.

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблеми моделювання впливу агрометеорологічних факторів на розвиток рослин, продуктивність популяцій та на урожай;

Проблеми фізичних та екологічних засад агрокліматології та агрогідрології, поглиблення наукових основ міжсезонних агрометеорологічних прогнозів;

Розвиток методології і напрямків автоматизації складових агрометеорологічного забезпечення, в т.ч. дистанційних методів обстежень і контролю, методів оцінок і прогнозу їх на засадах фізики підстильної поверхні агроекосистем та математичної моделі "погода-урожай";

Розвиток методології агрометеорологічних стратегій адаптації сільськогосподарського виробництва України до коливань, мінливості і змін погоди та клімату в грунтово-кліматичних зонах України;

Проблеми гідрометеорологічного моніторингу сільськогосподарського виробництва.

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР

За наслідками попередніх досліджень:
Створена і використовується у власних дослідженнях та в інших установах нова наукова екосистемна концепція сільськогосподарської метеорології взамін концепції критичних періодів П.І.Броунова;

Розвинута теорія впливу агрометеорологічних факторів на ріст, розвиток і продуктивність агрофітопопуляцій, що втілена в математичну модель "погода-урожай" УкрНДГМІ;

Опрацьовано на засадах цієї теорії і впроваджено на території України та сусідніх держав більше 30 методів прогнозів фенологічних, вологості ґрунту, урожайності провідних польових культур на суходолі, на зрошуваних та осушених землях;

Розроблені та впроваджені в діяльність оперативно-виробничих підрозділів Гідрометслужби України оригінальні методи прогнозу і оцінки перезимівлі озимих культур, посушливих явищ тощо;

Створена та використовується у обґрунтуванні рекомендацій концепція плодотворності клімату. Вона дозволяє кількісно визначити його внесок в урожай окремих культур, в галузі сільськогосподарського виробництва, в родючість ґрунтів та в бонітет земель, оптимізувати розміщення польових культур.

У період 2000-2010 рр. впроваджена наступна наукова продукція:
Підготовлені, передані і впроваджені Українським Гідрометцентром методичні рекомендації "Агрометеорологічні стратегії з оптимізації розміщення озимого ріпаку в Україні" для забезпечення сталого розвитку сільського господарства;

Підготовлений і наданий для використання оперативно-виробничими організаціями в усіх областях України “Макет і методичні вказівки із розробки агрокліматичного науково-прикладного довідника області”, як засіб науково-методичної підтримки і забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва в умовах зміни клімату;

Вийшло з друку видання Дмитренка В.П., Щербак Л.В., Бібік В.В. "Сільськогосподарська метеорологія. Термінологічний довідник" обсягом близько 1000 термінів. Київ: Ніка-Центр, Наукова думка. - 2009р. - 271с.;

Підготовлена і подана до друку монографія Дмитренка В.П. "Погода, клімат і урожай польових культур". Розроблені рекомендації із агрометеорологічних стратегій адаптації зе-млеробства до погоди і клімату та методи оцінки урожайності ярої пшениці і сої;;

Розроблено унікальний переносний портативний прилад для вимірювання вологості і температури ґрунтів (Вимірювач параметрів ґрунтів ВПГ-4ц). За дослідною експлуатацією цього приладу в 2002-2003 рр. вперше одержані результати, які показують високі його метрологічні характеристики. Прилад атестований в УкрЦСМ, захищений патентами України та міжнародними заявками на винахід. Результати випробувань ВПГ-4ц схвалені і прилад рекомендовано до впровадження Секцією методів спостережень і вимірювань Держгідромету України;

Опубліковані наукові праці УкрНДГМІ "Погода і врожай" вип. 254, 2005 р., (див. розділ сайту "Публікації");

Одержано узагальнені дані про фізичні та агрогідрологічні властивості ґрунтів України, які будуть використані в умовах зміни клімату. Підготовлені до друку карти агрогідрологічних властивостей ґрунтів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Дмитренко В.П. Зміни клімату і проблеми сталого розвитку України // В зб. Проблеми сталого розвитку України. – К.: БМТ, 2001, с.371-383.

2. Дмитренко В.П. Адаптації меліоративного землеробства до погоди і клімату // Вісник аграрної науки, 2003, №2, с.52-56.

3. Дмитренко В.П. Проблеми фізики підстильної поверхні агроекосистем і агроландшафтів / Географічна наука і освіта в Україні. Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26-27 березня 2003р.). – К.: ВГЛ "Обрій", 2003. – 366с. (с.41-42).

4. Дмитренко В.П., Калінчик М.В., Петровський М.О. Економіко-кліматичне районування //Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (вип.5) / За ред. П.Т.Саблука та ін. –К.: ІА УААН, 2002. –646с. (с.46-54).

5. Дмитренко В.П., Круківська А.В., Строкач Н.К. Напрями і засоби врахування та використання несприятливих явищ погоди в моделі "погода-урожай" // Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища 2002. Доповіді до ювілейної конференції, присвяченої 70-річчю утворення Одеського державного екологічного університету. Частина 1. – Одеса: 2003. . –281с. (с.218-223).

6. Дмитренко В.П., Круківська А.В. Географічні принципи агрогідрологічних стратегій адаптації землеробства до коливань погоди і змін клімату / Географічна наука і освіта в Україні. Тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26-27 березня 2003 р.) –К.: ВГЛ "Обрій", 2003. – 366 с. (с.234-235).

7. Дмитренко В.П., Строкач Н.К. Наслідки і проблематика агрометеорологічних досліджень УкрНДГМІ за піввіковою участю випускників ОГМІ // Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища –2002. Доповіді до ювілейної міжнародної конференції, присвяченої 70-річчю утворення Одеського державного екологічного університету. Частина 1. – Одеса: 2003. –281с. (с.224-229).

8. Клімат України / За ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко – Київ: Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.

9. Круківська А.В. Типізація стаціонарних ділянок спостережень за вологістю ґрунту в Україні // Наук. Праці УкрНДГМІ. – 2000. – Вип.248.– С.199-208.

10. Толковый словарь по сельскохозяйственной метеорологии / Сопредс. ред. совета И.Г. Грингоф, А.М. Шамен. – С.-Пб.: Гидрометеоиздат, 2002. – 472 с.

11. Круковская А.В. Современные агрогидрологические ииследования в Украине: направления, принципы и методы // В.сб. Научни доклади международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет", Секция Агрономство, 1-2 април, 2003 г., София, България. – С.180-182.

12. Dmytrenko V.P. Fruitfulness of Climate is the Basic of the General Concept of Agrometeorogical Strategies to Climate Variability and Climate Change // WMO/TD. №1029/ Geneva, Switzerland, May, 2001, p.43-44.

13. Комплексний атлас України. Відп. ред. Л.М.Веклич - Київ: ДНВП "Картографія", 2005. - 96 с.

14. Грушка І.Г. Нові методи і засоби агрометеорологічних вимірювань і питання гідрометеорологічного забезпечення землеробства. Матеріали наради-семінару “Обмін досвідом гідрометеорологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва у сучасних умовах”. 15-20 жовтня 2001 р. м. Ялта. Український ГМЦ, Київ, 2001. , С. 43-54.

15. Грушка І.Г., Криворучко І.П. і др. Датчик вологості. // Патент України № 27798, опуб. 16. 10. 2000, бюл. № 5.

16. Грушка І.Г., Грушка Я.І. Блок датчиків вологості та температури. // Заявка № 20040331597 від 04. 03. 2004.

17. Грушка И.Г., Грушка Я.И. Unit of hymidity and temperature sensors. (Блок датчиков влажности и температуры. Международная заявка на изобретение № РСТ/UA2005/000009 от 02.03.2005 г., номер международной публикации WO 2005/085820 A1 от 15.09.2005 г.)

18. Грушка І.Г., Грушка Я.І. Спосіб вимірювання електричної ємності та вологості і пристрій для його здійснення (варіанти) // Заявка № а 2005 00714 від 26.01.2005.

19. Свідоцтво про державну метрологічну атестацію № 36-2/182 від 04.03.2004 вологоміра ґрунту ВПҐ-4ц, № 1.

20. Дмитренко В.П., Сніжко С.І. Концепція загальної і прикладної екологічної метеороло-гії та кліматології // Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразі-на. Серія Екологія, №722, 2006, С. 90-97

21. Дмитренко В.П. Екосистемна концепція сільськогосподарської метеорології / (Навко-лишнє природне середовище - 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки. Тези доповідей другої міжнародної науково-технічної кон-ференції, присвяченої 75-річчю Одеського державного екологічного університету (26-28 вересня 2007 р.). - Одеса: ОДЕКУ, 2007, -324 с. (с.192)) / Метеорологія, кліматоло-гія та гідрологія: Міжвід. наук. збірник України / Голов. ред.. С.М. Степаненко - Оде-са: Вид. Екологія, 2008, - Вип.. 50, Частина ІІ - 452 с.

22. Дмитренко В.П., Строкач Н.К., Одноліток Л.П. Методы оценки формирования уро-жайности яровой пшеницы и сои / (Навколишнє природне середовище - 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки. Тези доповідей другої міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 75-річчю Одеського державного екологічного університету (26-28 вересня 2007 р.). - Одеса: ОДЕКУ, 2007, -324 с. (с.193)) / Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвід. наук. збірник Укра-їни / Голов. ред.. С.М. Степаненко - Одеса: Вид. Екологія, 2008, - Вип.. 50, Частина ІІ - 452 с. (с.354-359)

23. Ліпінський В.М., Осадчий В.І., Дмитренко В.П., Мартазінова В.Ф., Кульбіда М.І., Шерешевський А.І., Бабіченко В.М. Атлас "Клімат та водні ресурси України" Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х тт. - К.: ВГЛ Обрій., 2008, -т.1.-322с. (с. 135-141)

24. Дмитренко В.П., Громова О.В. Еколого-економічні ознаки і властивості гідрометеоро-логічної інформації / Збірка доповідей учасників Українського екологічного конгресу "Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України" -Київ, 2008, 5с. (вихідні дані умовні)

25. Дмитренко В.П., Громовая Е.В. Метеорологические основы определения общего и частных экономических эффектов гидрометеорологической информации. Состояние и перспективы развития работ по оценке экономического эффекта и предотвращенного ущерба от использования гидрометеорологической информации различными отраслями экономики (материалы совещания-семинара, г.Нижний Новгород, 21 мая 2008г.) / Метеоспектр, 2008, №3. - Москва с.43-45

26. Дмитренко В.П. Еколого-географічні засади інформаційного забезпечення землеробства України. Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць у 4-х тт. - К.: ВГЛ Обрій, 2008, - т.ІІ,-368с., (с.50-53)

27. Дмитренко В.П., Круківська А.В. Методичні вказівки із підготовки науково-прикладного довідника області. - Київ: УкрГМЦ, 2006, -184с.

28. Дмитренко В.П., Строкач Н.К., Одноліток Л.П. Врахування агрометеорологічних факторів впливу на формування урожайності кукурудзи в умовах зрошення та осушення / Тези доповідей 23-ї Європейської регіональної конференції Міжнародної комісії з іригації і дренажу "Прогресивні методи управління водними ресурсами для сільськогос-подарського виробництва та розвитку сільських територій. 17-24 травня 2009 р.- Львів, 2009, - с.26


© УкрГМІ 2022вгору